Zázriva - Dolina, Zázrivá  027 05, Slovensko

Ubytovací poriadok

U b y t o v a c í   p o r i a d o k

Drevenice „Danka a Hanka“ sú rodinné zariadenie bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Celú prevádzku dreveníc a styk s hosťami zabezpečuje správca. V prípade akýchkoľvek problémov, sťažností alebo otázok sa obracajte naňho. Hosť, ktorý si prenajme drevenicu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovný:

 

Ubytovací poriadok
 1. Ubytovanie hostí v súkromí v objekte dreveníc „Danka a Hanka“ sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia a záväznej rezervácii. Ubytovať môžeme len hostí, ktorí sa riadne prihlásia, za týmto účelom po príchode predložia svoj platný doklad totožnosti a sú zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov. Za maloleté deti koná zástupca. Hosťom sú poskytované služby v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení.
 2. Za ubytovanie je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom umiestneným na našej internetovej stránke. Účet za rezervovaný pobyt a daň z ubytovania, platenú obci, vyrovná pri príchode.
 3. V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 16.00 h do 20.00 h, v deň odchodu uvoľniť drevenicu do 10.00 h, neskorší príchod aj odchod je možný po dohode, potrebné nahlásiť vopred.
 4. V celom objekte dreveníc platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (pred vchodovými dverami, v altánku, pri ohnisku). Je potrebné brať do úvahy zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody.
 5. Vo vnútri drevenice sa prezúva. Pred vstupom dovnútra je potrebné očistiť si obuv. Vzhľadom k použitému materiálu na podlahách doporučujeme vhodnú domácu obuv. Je zakázaný vstup do drevenice v športovej obuvi (lyžiarky, turistická obuv a pod .)
 6. V čase od 22.00 h do 6.00 h je povinnosť dodržiavať nočný kľud.
 7. Celý objekt dreveníc je udržiavaný a funkčný. Hosť má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu. Vo vlastnom záujme je povinný si prekontrolovať stav a funkčnosť zariadenia a nedostatky ihneď oznámiť. Akékoľvek poruchy počas pobytu nám hláste.
 8. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do elektrických sietí, inštalácii a prístrojov. Zodpovedajú za všetky škody spôsobené neodbornou a neprimeranou manipuláciou s majetkom objektu.
 9. V drevenici nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.)
 10. Pred odchodom z drevenice je hosť povinný vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie, uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná a zamknúť vchodové dvere.
 11. Za stratu alebo poškodenie kľúča a diaľkového ovládania je účtovaný samostatný poplatok 50€.
 12. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu správcu.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa jeho zákonný zástupca.
 14. Pri ochorení alebo zranení je nutné kontaktovať správcu alebo priamo zdravotnícke zariadenie.
 15. Posteľná bielizeň, uteráky, kuchynské utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Slúžia na celý pobyt, sú v cene ubytovania. Pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok.
 16. K dreveniciam je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a vyhradené parkovisko v uzatvorenom areáli, ktoré nie je strážené.
 17. V objekte sú nádoby na odpadky.
 18. Hosť je povinný udržiavať poriadok vo celom objekte a v deň odchodu ho dať do pôvodného stavu (umyť riad, uložiť záhradný nábytok a zobrať si všetky svoje potraviny). Ak ste vynášali alebo premiestňovali riad a inventár z jednej drevenice do druhej, vráťte ho po skončení pobytu na jeho pôvodné miesto.
 19. Ubytovanie domácich zvierat je zakázané.
 20. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má správca právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.)
 21. Za škody spôsobené na majetku hosťa počas pobytu správca nezodpovedá.
 22. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia hosťom, zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 23. Správca vyberá od hosťa vratnú kauciu za prípadne spôsobené škody 150 € za pobyt. Ak hosť
  počas pobytu nespôsobí žiadne škody, kaucia sa vracia po ukončení pobytu a prebratí objektu.
  Hodnotu poškodených vecí určuje správca, podľa cien bežných na trhu, pričom nie je povinný preukazovať
  presnú nákupnú cenu konkrétnej veci.
 24. Tento poriadok je dostupný na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne správcom pri dojednávaní podmienok a pri preberaní objektu. Jeho neznalosť nie je dôvodom na neplnenie povinností.
 25. V prípade, že ho závažným spôsobom hosť poruší, správca má právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení dreveníc.

 

Platný od: 5.02.2020